Hệ thống giám sát quản lý điện năng bằng Aveva Schneider

Hệ thống giám sát quản lý điện năng tiêu thụ bằng phần mềm Aveva Schneider

NHẤN NÚT PLAY trên hình xem video Thuyết minh hệ thống do TPT cung cấp: